Yhdistyksen säännöt

Päivitetty 10.10.2022
Yhdistyksen säännöt PDF-muodossa

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Keski-Suomen ADHD-yhdistys ry, sen kotipaikkana on Jyväskylä ja toimialueena Keski-Suomi.

2 § Yhdistyksen tarkoitus
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ADHD-oireisten (tarkkaavuus- ja yliaktiivisuushäiriöisten) henkilöiden hyvinvointia, toimia ADHD-oireisten henkilöiden ja heidän läheistensä tukiverkostona, ja siten tarjota heille tukea arjessa jaksamiseen. Yhdistys ajaa ADHD-oireisten yleisiä etuja toiminta-alueella.

3 § Yhdistyksen toiminta
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 1. tiedottaa ja valistaa ADHD-asioista
 2. järjestää vertaistuki- ja kokemusasiantuntijatoimintaa
 3. harjoittaa ja tukee ADHD-oireisten henkilöiden sekä heidän perheidensä harrastus- ja kuntoutustoimintaa
 4. pyrkii yhteistyöhön ADHD:stä kiinnostuneiden tahojen kanssa
 5. toimii yhteistyössä verkostoissa jotka edistävät yhdistyksen tarkoitusta
 6. järjestää virkistystoimintaa
 7. edistää ADHD-oireisten henkilöiden asemaa koskevaa tutkimusta
 8. tekee esityksiä ja anomuksia viranomaisille ja antaa lausuntoja toiminta-alaansa kuuluvista asioista
 9. pyrkii muilla samantapaisilla keinoilla saavuttamaan tarkoituksensa.

4 § Yhdistyksen rahoitus
Toimintansa tukemiseksi yhdistys on oikeutettu jäsentensä suorittamien jäsenmaksujen lisäksi vastaanottamaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja.
Yhdistys voi järjestää arpajaisia, myyjäisiä, rahankeräyksiä tai kerätä varoja muilla vastaavilla tavoilla.

5 § Yhdistyksen jäsenet
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä yksittäinen henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Yksityiseksi kannatusjäseneksi voi liittyä henkilö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Jäseneksi hyväksymisestä päättää hallitus.

6 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen

 1. on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta yhden vuoden ajalta
 2. on muuten jättänyt täyttämättä niitä velvoituksia, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut
 3. on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä
 4. ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja
  jäsenyyden ehtoja.

7 § Yhdistyksen liittymis- ja jäsenmaksu
Vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Maksu voi olla kullekin jäsenryhmälle erisuuruinen.

8 § Yhdistyksen hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja, 3-6 varsinaista jäsentä ja 1-2 varajäsentä.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessa estynyt varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestys ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin
arpa.

9 § Hallituksen tehtävät
Hallitus

 1. valvoo yhdistyksen etuja ja hoitaa sen juoksevia asioita, kutsuu koolle yhdistyksen kokoukset, valmistelee yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat sekä panee toimeen niissä tehdyt päätökset
 2. hoitaa yhdistyksen varoja ja antaa yhdistyksen kokoukselle vuosittain kertomuksen yhdistyksen toiminnasta
 3. hoitaa ylipäätään sellaiset asiat, joita yhdistyslain tai yhdistyksen sääntöjen mukaan ei tule ratkaista yhdistyksen kokouksissa

  Yhdistys voi asettaa toimikuntia keskuudestaan tai ulkopuolelta. Toimikuntien tehtävistä päättää hallitus.

10 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

11 § Yhdistyksen tilikausi ja toiminnantarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään neljä viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta
hallitukselle.

12 § Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään kun yhdistyksen kokous niin päättää, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni ja yksityisellä kannatusjäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus.

Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen niin päättäessä etäosallistuminen on mahdollista. Tästä mahdollisuudesta on ilmoitettava kokouskutsussa ja annettava ohjeet osallistumisesta.

13 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostilla jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen.

14 § Hallituksen vuosikokouksessa käsiteltävät asiat
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajan
lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
9. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat
10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

15 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (¾) enemmistöllä annetuista äänistä.
Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

16 § Siirtymäsäännös
Nämä säännöt tulevat voimaan, kun PRH on merkinnyt ne yhdistysrekisteriin.